Privacyverklaring

1. Contactgegevens en verwerkingsverantwoordelijke

Westrik Law B.V. (hierna: WL) is gevestigd te Capelle aan den IJssel, KvK-nummer 85696978. De contactgegevens vindt u op https://westriklaw.nl.

WL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Roel Westrik is de contactpersoon van WL. Hij/zij is te bereiken via de website https://westriklaw.nl of via roel@westriklaw.nl. WL kent geen andere medewerkers dan Roel Westrik.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

WL verwerkt enkel strikt noodzakelijke persoonsgegevens (zie ook hierna, sub 3). WL verwerkt uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming, uitsluitend voor intern gebruik binnen WL. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties in Nederland of daarbuiten. WL verwerft uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf aan WL verstrekt. WL verkrijgt geen gegevens van u van andere organisaties of derden; hoogstens – in een voorkomend geval, bijvoorbeeld adresgegevens – van openbare bronnen zoals Google.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Uw IBAN-gegevens (bankrekeningnummer).

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Anders dan de IBAN-gegevens verwerkt WL geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden. Onze website en/of dienst heeft evenmin de intentie of het doel andere dan de hierboven genoemde gegevens te verzamelen over websitebezoekers. De diensten van WL zijn uitsluitend gericht op de zakelijkedienstverleningsmarkt en daarmee op volwassenen. Ten aanzien van leeftijd van de bezoekers, bijvoorbeeld zij die jonger zijn dan 16 jaar, geldt dat de diensten van WL daar niet op zijn gericht. Bezoekers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de website https://westriklaw.nl of via roel@westriklaw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door WL is:
– Het afhandelen van uw opdracht c.q. onze diensten aan u te kunnen leveren. U moet daarbij denken aan het ontvangen van uw informatie en het verzenden, aan u, door WL van haar informatie;
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

De grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens door WL is tweeërlei: uw toestemming voor verwerking (1) en de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken met het oog op het kunnen uitvoeren van de overeenkomst met u (2). Zie hierover de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

WL analyseert uw gedrag op de website van WL enkel om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. WL maakt in principe geen gebruik van freelancers of zzp’ers voor het uitvoeren van haar diensten. Mocht dat het geval zijn – zie art. 4 van de Algemene Voorwaarden van WL -, dan zal WL deze derden een privacy- en vertrouwelijkheidsverklaring laten tekenen, dan wel met deze derden een verwerkersovereenkomst sluiten.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

WL neemt nimmer enkel op basis van geautomatiseerde verwerkingen, maar altijd zelf besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WL) aan te pas komt. WL gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Hostinger (websiteleverancier);
– Windows 10;
– Outlook 365 (e-mailprogramma).

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven sub 3 genoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verwezen wordt naar art. 7 van de Algemene Voorwaarden van WL.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

WL verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verwezen wordt naar art. 15 van de Algemene Voorwaarden van WL.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WL gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan de website van WL bent u geïnformeerd over de cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor informatie over cookies de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk ook hoe Google via cookies gegevens verzamelt en gebruikt via deze link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar roel@westriklaw.nl. Zie over uw rechten ook de Autoriteit Persoonsgegevens, Rechten van betrokkenen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WL behoudt zich daarbij alle rechten voor terzake haar eigen verplichting tot vertrouwelijke omgang met gegevens van cliënten.

WL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via roel@westriklaw.nl