Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WESTRIK LAW B.V., KvK-nr. 85696978

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

WL’: Westrik Law B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap. De BV heeft haar zetel in Capelle aan den IJssel en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85696978.
Cliënt’: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met het oog op door WL te verrichten diensten een overeenkomst met WL aangaat of zal aangaan en/of met wie WL met het oog op die diensten in een rechtsverhouding staat of komt te staan.
‘Diensten’/’dienstverlening’/’werkzaamheden’: dienstverlening in de ruimste zin des woords, prestaties, rechts- en feitelijke handelingen en andere werkzaamheden, door of namens WL verricht of te verrichten ten behoeve van een opdracht, daarmee samenhangend of daaraan voorafgaand.
‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst tussen Cliënt en WL in het kader waarvan WL zich, tegen betaling, jegens Cliënt verbindt tot het verlenen van diensten.
‘Schriftelijk’: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking daarvan van toepassing:

 1. op alle door of namens WL in opdracht van een Cliënt (‘Cliënt’) te verlenen diensten en op alle handelingen en rechtsverhoudingen die daarmee samenhangen, hoe ook genaamd, zoals aanbiedingen, offertes, voorstellen van WL aan Cliënt en reacties daarop van de zijde van WL, alsmede op vervolg-, gewijzigde- en nieuwe opdrachten;
 2. uitsluitend op de bovenbedoelde dienstverlening door of namens WL aan Cliënt. Derden, anders dan de hierna sub c bedoelde, kunnen aan deze dienstverlening of aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen;
 3. op en ten behoeve van alle personen en hun eventuele rechtsopvolgers die betrokken zijn bij de uitvoering door WL van een opdracht en daarmee verbonden diensten, en/of op wie in verband met die diensten enige aansprakelijkheid rust of komt te rusten, Cliënt of een opdrachtgever niet daaronder begrepen. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die beogen rechten te creëren ten behoeve van deze personen gelden als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding zoals geformuleerd in art. 6:253 lid 4 BW;
 4. onder afwijzing van de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van Cliënt of van derden (behoudens de toepasselijkheid van art. 4 hieronder), onder welke benaming dan ook aangeduid, tenzij uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij worden zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 | ACCEPTATIE EN UITVOERING

Acceptatie en uitvoering van opdrachten van- en andere dienstverlening aan een Cliënt geschiedt uitsluitend door WL; enige andere bedoeling, van wie ook, doet daaraan niet af. Dit laat het bepaalde in art. 4 onverlet. Niet van toepassing zijn de artikelen 7:404 BW (opdracht met het oog op een persoon) en 7:407 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid van meer dan één opdrachtnemer), ongeacht of het gaat om overeenkomsten van opdracht of andere dienstverlening door WL.

ARTIKEL 4 | DERDEN EN DIGITALE DIENSTEN

WL is bevoegd om voor rekening van cliënt en na zorgvuldige selectie derden en/of digitale diensten en/of digitale communicatiemiddelen in te schakelen bij de uitvoering van haar diensten voor Cliënt. WL is bevoegd de voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden of digitale diensten namens Cliënt en/of zichzelf integraal te accepteren en deze voorwaarden en beperkingen aan Cliënt tegen te werpen. Voor handelen of nalaten van deze derden of digitale diensten en/of de daarin handelende personen, voor ziekte, letsel en/of overlijden en/of schade aan eigendommen van deze derden of diensten, of voor schade uit het gebruik van digitale diensten of communicatiemiddelen is WL niet aansprakelijk.

ARTIKEL 5 | VRIJWARING DOOR CLIËNT

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van WL vrijwaart Cliënt WL en de aan WL verbonden personen tegen- c.q. stelt Cliënt dezen schadeloos voor alle aanspraken van derden, waaronder die bedoeld in art. 6 en/of verband houdende met of voortvloeiende uit de door Cliënt gegeven opdracht en/of in enig ander verband met de door WL voor Cliënt verrichte diensten. Indien WL uit dezen hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden WL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WL zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten, ook juridische, en schade aan de zijde van WL en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Cliënt.

ARTIKEL 6 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Enkel WL kan aansprakelijk zijn voor onzorgvuldigheid of een fout in de dienstverlening, door WL verricht of te verrichten voor Cliënt, of op enige andere rechtsgrond. Deze aansprakelijkheid van WL, de met haar verbonden personen, personen – anders dan Cliënt of een opdrachtgever – betrokken bij de uitvoering van de opdracht of degenen op wie op enigerlei wijze (hoofdelijke) aansprakelijkheid zou kunnen rusten, is in totaal en bij uitsluiting van andere dekkingen beperkt tot het bedrag dat in verband met het desbetreffende geval wordt uitbetaald onder de door WL afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 2. Indien om enige reden geen dekking zou blijken te bestaan onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WL, is de totale aansprakelijkheid van WL beperkt tot maximaal het door WL in de desbetreffende zaak aan Cliënt in rekening gebrachte bedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van WL betrekking heeft.
 3. WL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gemiste besparingen, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade. WL kan, onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, jegens Cliënt slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die Cliënt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van WL in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel de gebrekkigheid c.q. deze kosten aan WL toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 4. Aan WL verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Jegens hen doet Cliënt – zo nodig bij voorbaat – afstand van alle rechten en vorderingen die Cliënt mogelijk heeft of zou verkrijgen. Opzet en grove schuld van de zijde van WL in de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt zijn niet onder deze afstand begrepen.
 5. Enige aanspraak jegens WL in de in hier bedoelde zin vervalt in ieder geval één jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die tot de bedoelde aansprakelijkheid aanleiding had kunnen geven, indien die aanspraak niet binnen dat jaar in rechte aanhangig is gemaakt. Onder ‘ontdekking’ wordt verstaan de dag dat Cliënt in redelijkheid bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop Cliënt zich baseert. Enige aanspraak jegens WL vervalt in ieder geval twee jaar nadat de werkzaamheden door WL voor Cliënt zijn uitgevoerd en voltooid.
 6. WL is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 7. WL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van Cliënt naar aanleiding van in het kader van de dienstverlening door Cliënt opgedane kennis en/of vaardigheden.
 8. Cliënt stemt in met het gebruik van – door WL zorgvuldig geselecteerde – digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Bij communicatie langs elektronische weg is WL niet aansprakelijk voor niet-tijdige en/of incorrecte ontvangst van door hem verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending, of voor schade als gevolg van virussen, onderschapping,‘hacking’, manipulatie of andere al dan niet van buiten komende onregelmatigheden in (het gebruik en opslag van) de software of communicatie.

ARTIKEL 7 | HONORARIUM

 1. Behoudens andere afspraken met Cliënt declareert WL de door haar gewerkte tijd tegen de geldende, jaarlijks door WL vast te stellen uurtarieven, vermeerderd met een percentage van 6% aan algemene kantoorkosten van WL en met kosten die specifiek ten behoeve van de desbetreffende dienstverlening door WL moeten worden gemaakt. WL factureert haar werkzaamheden maandelijks aan Cliënt; een andere frequentie van declareren laat de verschuldigdheid van het honorarium onverlet. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 2. Alle door WL in rekening gebrachte bedragen zijn exclusief BTW en/of een belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een Cliënt, betaler of WL verplicht is in rekening te brengen krachtens toepasselijke regelgeving, een en ander tenzij anders aangegeven door WL. Kosten, heffingen of debiteringen in de hier bedoelde zin die eenzijdig aan WL worden opgelegd c.q. te harer laste komen ter zake van haar declaraties (bijv. e-billing), zullen aan Cliënt worden doorbelast.
 3. Tenzij partijen ter zake reeds uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen:
  1. is WL gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een voorschot van Cliënt te vorderen;
  2. is de administratie van WL bepalend voor de vaststelling van de gewerkte uren en gemaakte kosten;
  3. dienen betalingen te geschieden door girale overboeking. Indien partijen betaling via automatische incasso zijn overeengekomen, verstrekt Cliënt WL daartoe een geldige machtiging;
  4. is WL, wanneer voor een automatische incasso de machtiging wordt ingetrokken, gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan Cliënt in rekening te brengen;
  5. is WL gerechtigd de aan Cliënt toekomende facturen uitsluitend per e-mail beschikbaar te stellen. Op verzoek van Cliënt zullen facturen per post worden verzonden;
  6. dient Cliënt bezwaren tegen een factuur onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan WL kenbaar te maken. Het niet-betwiste deel van de factuur dient Cliënt daarbij te betalen overeenkomst dit artikel.
  7. treedt, indien tijdige betaling achterwege blijft, het verzuim van Cliënt van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van Cliënt intreedt, is Cliënt over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien Cliënt een particuliere Cliënt is. WL is bevoegd om vanaf het intreden van verzuim verdere dienstverlening op te schorten;
  8. is Cliënt niet bevoegd op betalingen kortingen toe te passen, betalingen op te schorten of in verrekening te brengen;
  9. komen alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door Cliënt verschuldigde bedragen, voor rekening van Cliënt.

ARTIKEL 8 | DIENSTVERLENING/INSPANNINGSVERPLICHTING

 1. WL verleent haar diensten en moet geacht worden haar diensten te verrichten met betrekking tot alleen het Nederlands recht, het recht van de Europese Unie en het in Nederland toepasselijke internationaal privaatrecht.
 2. WL verleent de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de betreffende verbintenis dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, neemt WL uitsluitend inspanningsverplichtingen op zich; WL kan in die gevallen nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die Cliënt met het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.
 3. Termijnen waarbinnen WL de overeengekomen diensten zal uitvoeren zullen niet als fatale termijn gelden, tenzij dit uitdrukkelijk met Cliënt is overeengekomen of dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

ARTIKEL 9. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van WL is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van WL kan door hem nog worden herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door Cliënt. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van WL, binden hem niet.
 2. Indien WL Cliënt, naar aanleiding van een mondeling gesloten overeenkomst, een schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt deze bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Cliënt ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en schriftelijk de bevestiging weerspreekt. Door de weerspreking wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten en treden partijen opnieuw in onderhandeling.

ARTIKEL 10. | VERPLICHTINGEN VAN CLIËNT

 1. Cliënt staat ervoor in dat hij alle informatie en documentatie die voor de werkzaamheden van WL redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk en ongeacht of deze van derden afkomstig is, volledig en op de eventueel daartoe door WL voorgeschreven wijze, aan WL verstrekt. Cliënt staat in voor de juistheid van al deze door hem aan WL verstrekte informatie.
 2. Indien en voor zover de diensten op locatie van Cliënt of een andere door Cliënt aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie worden verleend, dient WL op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van een voor de dienstverlening geschikte ruimte alsook alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door WL gewenste zaken en voorzieningen.
 3. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van Cliënt, dan wel andere door Cliënt aangewezen derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat Cliënt ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van WL en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door WL mogelijk te maken.

ARTIKEL 11. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst eindigt door volbrenging van de dienstverlening, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende en/of opeenvolgende prestaties, hierna aangeduid als duurovereenkomst.
 2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de duurovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij de duurovereenkomst tijdig is opgezegd.
 3. Opzegging van een duurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden; de opzegtermijn is één maand. De overeenkomst eindigt niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.

ARTIKEL 12. | NIET-REGULIERE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. WL kan de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van i. (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement van Cliënt, ii. beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Cliënt, iii. (aanvraag van) schuldsanering door Cliënt of een andere omstandigheid waardoor Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken dan wel diens bedrijfsvoering onvoldoende zeker is geworden.
 2. Indien de overeenkomst op niet-reguliere wijze eindigt, heeft WL recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium zoals bedoeld in artikel 7. WL maakt aanspraak op het volledige honorarium indien het einde van de overeenkomst aan Cliënt is toe te rekenen en de betaling van het volledige honorarium, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het honorarium worden de besparingen die voor WL uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.
 3. Cliënt maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel door WL.
 4. Indien WL de overeenkomst op grond van dit artikel beëindigt, zijn alle eventuele vorderingen die WL nog op Cliënt heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. WL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop WL geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder begrepen ziekte, rampen, overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen, brand, overstroming en/of technologische beperkingen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst in overwegende mate blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling te ontbinden. Artikel 12 is dan van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. WL behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde en verstrekte documenten en andere stukken, alsook op haar werkwijzen, methoden en overige – in welke vorm dan ook – door hem verstrekte informatie waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van WL rust.
 2. Cliënt zal de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen, reproduceren, publiceren of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen in het kader van de overeenkomst aan Cliënt beschikbaar zijn gesteld.
 3. Een aan Cliënt toerekenbare inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van WL verplicht Cliënt tot vergoeding van de schade die WL dientengevolge lijdt. Voorts is WL gerechtigd om onmiddellijke staking en ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit nog mogelijk is.

ARTIKEL 15 | GEHEIMHOUDING

 1. WL zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van Cliënt en overige bij de uitvoering van de overeenkomst WL ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit. Cliënt, haar personeel en eventueel door haar ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van WL.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe op ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 5. WL is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) Cliënt, dan wel personen van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 16 | GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens van Cliënt en aan Cliënt verbonden personen worden door WL gebruikt voor een optimale dienstverlening en in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. Verwezen wordt naar het Privacy-statement op de website van WL, https://westriklaw.nl. Dossiers van Cliënt worden door WL bewaard tot zeven jaar na sluiting van de zaak c.q. de laatste communicatie daarover met Cliënt. WL zal daarna de dossiers vernietigen.

ARTIKEL 17 | COMPLIANCE

Op grond van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en/of daarmee samenhangend beleid is WL in beginsel verplicht i. de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, ii. eventuele ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe ingestelde autoriteiten en iii. de opdrachtgever niet te informeren hierover. Ook op grond van andere wetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, Richtlijn 2018/822/EU met betrekking tot fiscale meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, of daarop gebaseerde regelgeving, kan WL verplicht zijn meldingen te doen of inlichtingen te verschaffen aan autoriteiten of instellingen.

ARTIKEL 18 | SLOTBEPALINGEN

 1. WL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand bericht. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn na wijziging van toepassing. Ten aanzien van lopende overeenkomsten zal WL Cliënt direct op de hoogte stellen van de wijziging; eerst daarna zijn de gewijzigde voorwaarden op deze overeenkomsten van toepassing.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. De kennisneming van geschillen tussen WL en Client geschiedt bij uitsluiting door de bevoegde rechter in de Rechtbank Rotterdam (Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam). Beloopt de vordering ten hoogste EUR 25.000,-, dan neemt kennis van een geschil tussen WL en Client  de bevoegde rechter van de woonplaats van de verweerder, tenzij partijen anders overeenkomen.